Disclaimer

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Daarom kan Adburdias BV geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Adburdias BV garanderen dat tips en adviezen op elk afzonderlijk geval of in iedere afzonderlijke situatie toepasbaar zijn.

Adburdias BV behoudt zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

De cartoons op deze site zijn humoristisch bedoeld, en niet om aanstoot te geven aan wie dan ook. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan vallen onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Nederlands recht is van toepassing.

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, bewerkt of verspreid, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Adburdias BV.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Adburdias BV wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Scroll naar boven